Kongreye son -369 gün
ÖNEMLİ TARİHLER
Gizlilik

Bu internet sitesine (“Site”) erişim ve sitenin kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabiidir. Bu site İyi Yaşam Organizasyon Ltd. Şti. (“ICON M.I.C.E.”) tarafından geliştirilmiştir ve yönetilmektedir. 

ICON M.I.C.E.'da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun karar organı Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (Bundan böyle hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) gereklerine uygun davranmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası ile Site kullanıcı ve ziyaretçilerinin kişisel verilerine ilişkin almış olduğumuz gizlilik ve güvenlik önlemlerine ilişkin bilgilendirme yapmayı, kişisel verileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizle ilgili kullanıcı ve ziyaretçileri aydınlatmayı amaçlamaktayız.

​​

Kişisel Veriler ve Veri İşlemenin Hukuki Dayanağı

Kişisel veriler, belirli veya kimliği belirlenebilir bir gerçek kişi hakkında bize bildirdiğiniz, bizde oluşan veya bizim tarafımızdan başka bir şekilde toplanan tüm bilgilerdir. Kişisel bilgileriniz (örneğin isminiz ve soy isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz, kimlik numaranız, vb.), ödeme bilgileriniz (örneğin kredi kartı türü ve numaranız, kartınızın son kullanma tarihi, güvenlik kodu vb.) bu kapsamdadır.

​​

Veri Koruma Mevzuatı uyarınca, kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendine dayanarak bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, KVKK’nın izin verdiği ölçü ve sınırlar dahilinde bir hizmet sözleşmesi ile hizmet satın aldığımız gizlilik yükümlülüğü bulunan hizmet sağlayıcılarına aktarabilmekteyiz.

​​

Kişisel Verilerin Toplanması ve Amacı

Elimizdeki kişisel verileri, Türkiye’deki yasal düzenlemelerin izin verdiği çeşitli amaçlar için kullanırız. Kişisel verilerinizi kullanma amaçlarımız aşağıda örneklerle açıklanmıştır. Bu kişisel verileri işlerken dayandığımız hukuka uygunluk kriterleri; sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, meşru menfaatlerimiz ve sair mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimiz olabilir.

• Web sitemizi ve hizmetlerimizi size sunabilmek:

Ödemeleri gerçekleştirebilmek, para transferi yapabilmek, kredi kartı bilgilerinizi ilerde kullanabilmeniz için isteğiniz üzerine saklamak ve bir hesap oluşturmanızı, bu hesaba erişmenizi ve üzerinde değişiklik yapabilmenizi sağlamak için kişisel bilgilerinizi kullanmamız gerekir.

• Hizmetlerimizi iyileştirmek ve işletmesel gerekliliklerimizi yönetebilmek:

Web sitelerimizin ve hizmetlerimizin kullanımını gözetleyip, kullanıma ilişkin verileri analiz ederek performansımızı artırırız.

• Risk yönetimi ve platformumuz ile müşterilerimizi zarardan korumak:

Kötü niyetli işlemleri bulup önleyebilmek için müşterilerimizi tanır ve risk seviyelerini ölçeriz. Bu konudaki kararlar belirli kurallar dahilinde otomatik algoritmalar veya bizzat görevlilerimiz tarafından verilebilir. Bu incelemeler sonucunda gerçekleştirmek istediğiniz bir başvuru veya işlem reddedilirse, bu sonuca belgenin sonundaki iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşarak bilgi talep edebilirsiniz.

• Gerekli olduğunda sizinle iletişime geçmek:

Yaptığınız işlemlerin durumu hakkında sizi bilgilendirmek için iletişim bilgilerinizi kullanırız. Ayrıca yaptığınız işlemle ya da hesabınızla ilgili bir sorun ortaya çıktığında, konu hakkında size ulaşıp sorunu çözmek için de iletişim bilgilerinizi kullanabiliriz. Sizinle ICON M.I.C.E. adına iletişime geçenler doğrudan ICON M.I.C.E. çalışanları olabileceği gibi, hizmet aldığımız farklı iş ortaklarımız da olabilir ki bu durumda kişisel verilerinizin bu iş ortaklarıyla paylaşılması gerekir.

• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya uyuşmazlıkları çözmek:

Faaliyet gösterdiğimiz yerlerdeki bazı düzenlemeler bilgilerinizi belli şekillerde kullanmamızı ve saklamamızı zorunlu kılabilir. Ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak aracılık ettiğimiz tüm işlemlerin kayıtlarını veri saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek, para aklamanın önlenmesi ve vergilendirme gibi amaçlarla tutmak ve incelemekle yükümlüyüz.

ICON M.I.C.E. ile kullanıcılar arasında bir uyuşmazlık çıktığında, kişisel bilgileriniz bu uyuşmazlığın çözülmesi için kullanılabilir, mahkemelere ve alternatif çözüm mercilerine Veri Koruma Mevzuatı’nın izin verdiği sınır dahilinde aktarılabilir.

Ayrıca bilgilerinizi açık rıza gösterdiğiniz başka amaçlar için de sizi bu konuda aydınlatmak kaydıyla kullanabiliriz. Örneğin size pazarlama iletileri göndermek, sizden geribildirim almak gibi diğer işleme faaliyetleri için rızanızı isteyebiliriz. Böyle durumlarda verdiğiniz rızayı her zaman geri alabilirsiniz, bunun için belgenin sonunda yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Bize ulaşırken sizi tanımamıza yarayacak bilgileri de mesajınıza eklemeniz gerekir. Rızanızı geri alma bildiriminiz geleceğe dönük olarak etkili olur, bu yüzden de geçmişte rızanıza dayanarak gerçekleştirdiğimiz işlemeler hukuka aykırı hale gelmez, ancak bildiriminizi aldıktan sonra ilgili bilgileri işlemeye son veririz.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Silinmesi

ICON M.I.C.E.'ın kişisel verilerinizi kimliğinizin belirlenmesine imkan verecek şekilde saklayacağı süre, yasal yükümlülüklerimizin ve işletmesel gerekliliklerimizin karşılanması için gereken en kısa süredir. Kişisel verilerinizin saklanacağı süre sona erdiğinde, kişisel verilerinizi, verilerinizin güvenliğini sağlamayı amaçlayan şirket içi prosedürlerimiz uyarınca silerek veya anonim hale getirerek sizinle ilişkilendirilememesini sağlarız. Hesabınızı kapattığınızda veya kişisel verilerinizin silinmesini talep ettiğinizde, bu verilerden yasal düzenlemelere göre hesabınızı kapatsanız bile tutmak zorunda olduğumuz veya silme talebinizi reddettiğimiz veriler dışında kalanları siler veya anonim hale getiririz. Kullandığımız çerezlerin belli geçerlilik süreleri vardır ve bu süre boyunca web sitemizi ya da hizmetlerimizi kullanmazsanız kendiliğinden devre dışı kalırlar ve saklanan veriler silinir. Ayrıca bu çerezleri internet tarayıcınızın ayarlarını kullanarak da silebilirsiniz.

Erişim, Düzeltme ya da İtiraz Hakkı

ICON M.I.C.E., kullanıcılardan toplanan kişisel verilerin işlenmesinde, bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktadır. Kullanıcılar, herhangi bir zamanda info@iconmice.com adresine başvurarak,  her türlü kişisel verinin düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilir. Posta, elektronik posta, telefon veya faks aracılığı ile irtibata geçerek kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe ICON M.I.C.E. için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

Çocukların Erişimi Hakkında

Bu site 18 yaş üstü bireyler için hazırlanmıştır. ICON M.I.C.E., çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, 18 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde velilerinden alınmış net bir muvafakat olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Bir çocuğa ait kişisel verileri elde ettiğimizi anladığımızda, bu veriyi saklamamız yasal olarak zorunlu değilse derhal sileriz. Bir hata ya da ihmal sonucu bir çocuğa ait kişisel verileri elde ettiğimizi düşünüyorsanız iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

 

Haklarınız

Kullanıcılar, Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Mevzuatı uyarınca, aşağıdaki haklara sahiptir: 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İrtibat bilgileri

Veri koruma konusuyla ilgili sorularınızı, öneri ve taleplerinizi büyük bir memnuniyetle karşılarız ve onlara önem veririz. Bize şu adresten ulaşabilirsiniz: info@iconmice.com